Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

ulica Tomasza Zana 45

20-601 Lublin

Sekretariat:  telefon 47 811-48-50

fax 47 811 48 69
 

notatki z wypadków i kolizji, telefon 47 811-48-65,

e-mail: szkody.wrd.kmplublin@lu.policja.gov.pl

 

 

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ, UBEZPIECZENIOWEMU FUNDUSZOWI GWARANCYJNEMU, POLSKIEMU BIURU UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH LUB RZECZNIKOWI FINANSOWEMU

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Sąd, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Adekwatne uprawnienia do uzyskiwania informacji o stanie sprawy oraz dostępu do zebranych materiałów, posiadają Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Rzecznik Finansowy, w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich wykonania.

Informacje o zdarzeniach drogowych przetwarzane w SEWIK, zawierające niezbędne dane do ustalenia okoliczności tych zdarzeń oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia, mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń, innym uprawnionym ustawowo w tym zakresie instytucjom ubezpieczeniowym oraz osobom uczestniczącym w zdarzeniu, w formie wydruku z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w postaci „notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym”.

Wzór notatki do podglądu

nformacja w powyższym zakresie udzielana jest na wniosek, przez komórkę organizacyjną Policji, w której wykonywane są czynności w sprawie.

 

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W ZDARZENIU DROGOWYM

 

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym uczestnik zdarzenia drogowego jest zobowiązany do przekazania innemu uczestnikowi zdarzenia drogowego / jest uprawniony do uzyskania od innego uczestnika zdarzenia drogowego: danych personalnych, danych personalnych właściciela lub posiadacza pojazdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Również art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, nakłada na osobę objętą tym ubezpieczeniem obowiązek udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uzyskanie przez osobę uczestniczącą w zdarzeniu drogowym informacji, o których mowa powyżej, na jej prośbę mogą one zostać przekazane ustnie przez policjanta obsługującego zdarzenie drogowe lub policjanta prowadzącego postępowanie w sprawie.

Możliwe jest również otrzymanie przedmiotowych informacji w formie pisemnej. Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie, jeżeli ze względu na swój interes prawny, w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów, żąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

 

W celu uzyskania zaświadczenia o udziale w zdarzeniu drogowym, wypełniony wniosek (plik zawierajacy wspomniany wniosek do pobrania) należy przesłać/złożyć w siedzibie komórki/jednostki organizacyjnej Policji w której wykonywane są czynności wyjaśniające w sprawie.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 złotych tytułem „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym w dniu…” na konto Właściwego Miejscowo Organu Podatkowego

Dane kont bankowych poniżej dla:

Komisariat Policji w Bychawie

Urząd Miejski w Bychawie numer konta: 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030

Komisariat Policji w Bełżycach

Urząd Miejski w Bełżycach numer konta: 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie filia w Bełżycach lub w kasie Urzędu miasta Bełżyce, ulica Lubelska 3

Komisariat Policji w Niemcach

Urząd Gminy Niemce numer konta: 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030

Urząd Miasta Lublin Bank PEKAO S.A. o numerze: 95124020929329920006200000

 

Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. na terenie miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta.

Wydanie zaświadczenia odbywa się w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

Wzór opisywanego zaświadczenia do pobrania

Należy nadmienić, że jeżeli zakład ubezpieczeń zwróci się do Policji o udzielenie informacji, otrzymuje ją bezpłatnie.

Powrót na górę strony