Wydział do spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

Wydział do spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym

NACZELNIK WYDZIAŁU DO SPRAW WYKROCZEŃ I PRZESTĘPSTW W RUCHU DROGOWYM

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE

nadkom. Joanna Szczczeklik-Czajka

 

Sekretariat: telefon 47 811 57 59, fax. 47 811 53 49

adres e-mail: pd.kmplublin@lu.policja.gov.pl


Wydział do spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym realizuje następujące zadania:

 1. zabezpieczenie miejsc zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie działania Komendy i wykonywanie niezbędnych czynności procesowych mających wpływ na ustalenie przyczyny zdarzenia oraz jego sprawcy;
 2. wykonywanie czynności dochodzeniowo – śledczych ukierunkowanych na ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw drogowych;
 3. realizacja innych zadań wynikających z kodeksu postępowania karnego, w tym ujawnianie i zabezpieczanie mienia u podejrzanych na poczet przyszłych grzywien, kar dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych;
 4. współdziałanie z organami prokuratury i sądownictwa w zakresie prawidłowego kształtowania przebiegu postępowań przygotowawczych i efektywności ścigania karnego;
 5. prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w trybie art. 54 kpow;
 6. wdrażanie i nadzorowanie realizacji nowych instytucji prawnych oraz inspirowanie nowych modeli procesu wykrywczego;
 7. realizowanie ogólnych założeń polityki postępowania wobec sprawców wykroczeń wypracowanych na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz kształtowanie zasad prawidłowej reakcji na przestępstwa i wykroczenia, zgodnej z obowiązującym prawem i etyką zawodową policjanta;
 8. współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie kierowania na badania lekarskie i psychologiczne kierowców na podstawie obowiązujących przepisów;
 9. sporządzanie kart Prd 5/1 na kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, czuwanie nad poprawnością ich sporządzania oraz przekazywanie do wprowadzenia do systemu informatycznego KSIP;
 10. udzielanie informacji dla firm ubezpieczeniowych w sprawach dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych powstałych na wskutek udziału pojazdu w wypadku bądź w kolizji drogowej;
 11. sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Lublinie;
 12. sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego w postępowaniach w sprawach rozpatrywanych przez V Wydział Odwoławczy Sądu Okręgowego w Lublinie w wyniku złożenia środków odwoławczych przez Komendę oraz podległe komisariaty Policji;
 13. sporządzanie środków odwoławczych od orzeczeń sądów I instancji;
 14. analiza zażaleń złożonych przez osoby zawiadamiające o popełnieniu wykroczenia na podstawie art. 56a kpow i przedkładanie ich Komendantowi do rozpatrzenia;
 15. prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w trybie art. 54 kpow (sprawy szczególnie zawiłe);
 16. realizacja czynności nadzorczych w sprawach o wykroczenia;
 17. realizacja rekwizycji w sprawach o wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym z udział technika kryminalistycznego;
 18. przeprowadzanie szkoleń dla policjantów Komendy i podległych komisariatów Policji w zakresie wynikającym z realizacji wymienionych. zadań;
 19. przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz o ochronie danych osobowych;
 20. wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, dbałości o przydzielone środki techniczne i wyposażenie biurowe;
 21. wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownictwo Komendy oraz wytycznych i poleceń z jednostek nadrzędnych w Policji;
 22. dokonywanie sprawdzeń w dostępnych bazach danych na potrzeby własnej komórki organizacyjnej.
Powrót na górę strony