Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

NACZELNIK WYDZIAŁU DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE

podkom. Dominik DZIADOSZ

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

podkom. Mateusz WIELEBA

 

 

Sekretariat: telefon 47 811 53 14, fax. 47 811 45 87


Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą realizuje następujące zadania:

 1. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej i gospodarczej oraz wykrywanie jej sprawców;
 2. wykonywanie czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych w zakresie przestępstw gospodarczych o znacznym stopniu skomplikowania lub dotyczących mienia znacznej wartości, w tym przestępstw korupcyjnych z udziałem funkcjonariusza publicznego;
 3. wykonywanie czynności zmierzających do pozbawienia korzyści majątkowej sprawców przestępstw;
 4. organizowanie i prowadzenie pracy dochodzeniowo – śledczej oraz operacyjnej dot. przestępstw gospodarczych, w tym z osobowymi źródłami informacji;
 5. wykonywanie funkcji nadzorczych nad pracą operacyjną i dochodzeniowo – śledczą ukierunkowaną na przestępczość gospodarczą w odniesieniu do jednostek podległych, w tym organizowanie szkoleń w formach doskonalenia zawodowego;
 6. określenie zasad i warunków współdziałania jednostek podległych oraz koordynowanie ich przedsięwzięć w zakresie pracy operacyjnej i dochodzeniowo – śledczej dot. przestępstw gospodarczych;
 7. organizowanie i koordynowanie współpracy z instytucjami, z którymi Policja podpisała umowy o współpracy (Urząd Celny, Straż Graniczna oraz instytucje zwalczające przestępczość intelektualną), w zakresie przestępczości gospodarczej;
 8. realizacja innych zadań wynikających z kodeksu postępowania karnego, w tym ujawnianie i zabezpieczanie mienia u podejrzanych na poczet przyszłych grzywien, kar dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych;
 9. organizowanie i koordynowanie rozpoznania i sprawdzeń dotyczących przestępstw gospodarczych i kryminalnych dokonywanych za pośrednictwem globalnej sieci INTERNET w odniesieniu do jednostek podległych;
 10. udzielanie bieżącego instruktażu i inicjowanie szkoleń doskonalących z zagadnień pracy procesowej dotyczącej przestępczości gospodarczej;
 11. współdziałanie z organami prokuratury i sądownictwa w zakresie prawidłowego kształtowania przebiegu postępowań przygotowawczych efektywności ścigania karnego;
 12. dokonywanie sprawdzeń w dostępnych bazach danych na potrzeby własnej komórki organizacyjnej.
Powrót na górę strony