Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

NACZELNIK WYDZIAŁU DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO MIENIU

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE

kom. Rafał WACH


ZASTĘPCA NACZELNIKA

podkom. Łukasz TUTKAJ

 

Sekretariat: telefon 47 811 44 07, fax. 47 811 51 79


 Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu realizuje następujące zadania:

 1. analizowanie struktury, dynamiki i geografii przestępczości kryminalnej i towarzyszących zjawisk patologii społecznej w celu wdrażania skutecznych form i metod jej rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania;
 2. rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie przestępczości kryminalnej, wykrywanie sprawców przestępstw kryminalnych oraz prowadzenie postępowań przygotowawczych, a w szczególności o przestępstwa:
 • kradzieży i kradzieży z włamaniem mienia o wartości powyżej 80.000 złotych,
 • kradzieży z włamaniem do obiektów użyteczności publicznej,
 • czynnych napaści na funkcjonariuszy Policji,
 • przeciwko porządkowi publicznemu, dokonywanych z związku z imprezami masowymi,
 • przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, które zagrażają mieniu w wielkich rozmiarach,
 • fałszerstw i kolportażu środków płatniczych,
 • kradzieży pojazdów, obrotu skradzionymi pojazdami i ich legalizacji;
 1. obejmowanie rozpoznaniem operacyjnym zorganizowanych grup przestępczych;
 2. organizowanie i prowadzenie pracy dochodzeniowo – śledczej oraz operacyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 3. realizacja innych zadań wynikających z kodeksu postępowania karnego, w tym ujawnianie i zabezpieczanie mienia u podejrzanych na poczet przyszłych grzywien, kar dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych;
 4. wykonywanie funkcji nadzorczych nad pracą operacyjną oraz dochodzeniowo-śledczą w odniesieniu do podległych komisariatów Policji;
 5. współdziałanie z organami prokuratury i sądownictwa w zakresie prawidłowego kształtowania przebiegu postępowań przygotowawczych efektywności ścigania karnego;
 6. prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie dowodów rzeczowych dla potrzeb realizowanych przez siebie postępowań przygotowawczych;
 7. prowadzenie magazynu i ewidencjonowanie dowodów rzeczowych w postaci broni, zabezpieczonych przez jednostki i komórki organizacyjne Komendy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 8. prowadzenie zleconych przez Komendanta czynności koordynacyjnych i badań problemowych;
 9. dokonywanie sprawdzeń w dostępnych bazach danych na potrzeby własnej komórki organizacyjnej;
 10. rozpoznawanie środowiska pseudokibiców piłkarskich w ramach powołanego w Komendzie zespołu.
Powrót na górę strony