Wydział Kadr i Szkolenia

Wydział Kadr i Szkolenia

NACZELNIK WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE

podinsp. Edyta PAPIEWSKA

 

Sekretariat: telefon 47 811 43 23, fax. 47 811 52 35 


Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy:

 1. realizacja procedur w sprawach osobowych policjantów i pracowników Policji, leżących w gestii Komendanta, nie zastrzeżonych do decyzji Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 2. bieżące prowadzenie akt osobowych i dokumentacji kadrowej policjantów i pracowników Policji zatrudnionych w Komendzie i podległych komisariatach Policji – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. przygotowywanie i przesyłanie dokumentów policjantów odchodzących na zaopatrzenie emerytalne, do Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA;
 4. wykonywanie zleconych czynności w prowadzonych przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w postępowaniach kwalifikacyjnych w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji;
 5. udział w doborze kandydatów do pracy w Komendzie i podległych komisariatach Policji;
 6. analizowanie efektywności funkcjonowania jednostki w określonej strukturze organizacyjno - etatowej;
 7. przygotowywanie propozycji zmian organizacyjnych i prowadzenie etatu Komendy oraz opracowywanie rozkazów organizacyjnych Komendanta;
 8. doskonalenie struktury organizacyjnej Komendy oraz podległych jej jednostek przez monitorowanie i ocenę zastosowanych rozwiązań, analizowanie i opiniowanie propozycji dotyczących zmian organizacyjno – etatowych;
 9. prowadzenie współpracy z kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych Komendy w zakresie polityki kadrowej oraz sprawowanie nadzoru nad właściwym rozmieszczeniem i wykorzystaniem stanowisk służbowych;
 10. sporządzanie ewidencji etatowej i kadrowej oraz sporządzenie miesięcznych meldunków o stanie kadr;
 11. wydawanie, ewidencjonowanie i przedłużanie ważności dokumentów służbowych dla policjantów i pracowników Policji Komendy oraz członków ich rodzin;
 12. rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych i planowanie przedsięwzięć w tym zakresie;
 13. organizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego oraz szkoleń podstawowych i stanowiskowych z zakresu bhp i ppoż.;
 14. kierowanie policjantów na szkolenia organizowane centralnie, jeżeli decyzje o skierowaniu pozostają w gestii Komendanta;
 15. planowanie, organizowanie oraz realizowanie zajęć, a także przeprowadzanie okresowych sprawdzianów ze sprawności fizycznej i wyszkolenia strzeleckiego,
 16. kontrolowanie przebiegu praktyk zawodowych odbywanych przez słuchaczy szkół i ośrodków szkolenia w komórkach i jednostkach Komendy;
 17. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań szkoleniowych w Komendzie;
 18. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i ich ewidencji;
 19. koordynowanie i nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi Komendy oraz komisariatami Policji w zakresie opiniowania policjantów;
 20. przygotowywanie dokumentacji w związku z mianowaniem policjantów na kolejne stopnie policyjne w korpusach oraz z nadaniem orderów i odznaczeń państwowych i resortowych dla policjantów i pracowników Komendy oraz podległych komisariatów Policji.
 21. sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej do ubezpieczeń, rejestrowanie, i aktualizacja danych ubezpieczeniowych policjantów i pracowników Policji zatrudnionych w Komendzie i podległych komisariatach Policji oraz członków ich rodzin;
 22. współpraca z innymi komórkami Komendy w zakresie promowania kultury wśród policjantów i pracowników Policji Komendy i podległych komisariatach Policji;
 23. prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli będących na stanie Komendy i podległych komisariatów Policji, w tym zamawianie, przekazywanie adresatom oraz ich brakowanie.

 

Powrót na górę strony