Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE
 

p.o. kom. Kamil BARTOSZCZE

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

 

Sekretariat: telefon 47 811 57 27, fax. 47 811 51 11


Wydział Kryminalny realizuje następujące zadania:

 1. analizowanie struktury, dynamiki i geografii przestępczości kryminalnej i towarzyszących zjawisk patologii społecznej w celu wdrażania skutecznych form i metod jej rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania;
 2. rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie przestępczości kryminalnej i wykrywanie sprawców przestępstw kryminalnych oraz prowadzenie postępowań przygotowawczych, a w szczególności o przestępstwa:
 • zabójstw (dokonanych i usiłowań),
 • zgwałceń i innych przestępstw o podłożu dewiacji seksualnych,
 • podpaleń,
 • rozbojów z bronią lub niebezpiecznym narzędziem,
 • przestępstw związanych z prostytucją i handlem żywym towarem,
 • produkcji, posiadania i dystrybucji broni oraz materiałów wybuchowych,
 • zamachów terrorystycznych;
 1. obejmowanie rozpoznaniem operacyjnym zorganizowanych grup przestępczych;
 2. organizowanie i prowadzenie pracy dochodzeniowo – śledczej oraz operacyjnej, w tym z osobowymi źródłami informacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 3. poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, a także osób zaginionych oraz identyfikacja osób i zwłok o nieustalonej tożsamości oraz koordynowanie poszukiwań prowadzonych przez podległe komisariaty Policji;
 4. realizacja innych zadań wynikających z kodeksu postępowania karnego, w tym ujawnianie i zabezpieczanie mienia u podejrzanych na poczet przyszłych grzywien, kar dodatkowych i roszczeń odszkodowawczych;
 5.  wykonywanie funkcji nadzorczych nad pracą operacyjną oraz dochodzeniowo – śledczą w odniesieniu do podległych komisariatów Policji;
 6. określenie zasad i warunków współdziałania komisariatów Policji oraz koordynowanie ich przedsięwzięć w zakresie pracy operacyjnej oraz dochodzeniowo – śledczej;
 7. współdziałanie z organami prokuratury i sądownictwa w zakresie prawidłowego kształtowania przebiegu postępowań przygotowawczych i efektywności ścigania karnego;
 8. wdrażanie i nadzorowanie realizacji nowych instytucji prawnych oraz inspirowanie nowych modeli procesu wykrywczego;
 9. udzielanie bieżącego instruktażu i inicjowanie szkoleń doskonalących z zagadnień pracy procesowej i operacyjnej;
 10. dokonywanie sprawdzeń w trybie Pkr-1 w zakresie osób i podmiotów gospodarczych (za wyjątkiem sprawdzeń i rejestracji noszących klauzulę niejawności);
 11. dokonywanie rejestracji procesowej przestępstw, postępowań oraz osób (w tym rejestracja rysopisów, zdjęć sygnalitycznych i środków zapobiegawczych) w bazach informatycznych Policji;
 12. dokonywanie sprawdzeń w bazie w dostępnych bazach danych na potrzeby własnej komórki organizacyjnej;
 13. kontrolowanie jakości gromadzonych danych, usuwanie błędów i zauważonych nieprawidłowości;
 14. administrowanie stanowiskami ODN zlokalizowanymi we własnej komórce organizacyjnej;
 15. prowadzenie statystki przestępczości z terenu działania Komendy;
 16. dokonywanie sprawdzeń i rejestracji dotyczących karalności osób
Powrót na górę strony