Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE

podinsp. Ilona Dubiel-Małek

 

Sekretariat telefon 47 811 50 42, fax. 47 811 16 17


Wydział Prewencji realizuje następujące zadania:

 1. Nadzór nad organizacją służby prewencyjnej w komisariatach Policji podległych Komendzie Miejskiej Policji.
 2. Analizowanie efektywności działań podejmowanych przez służby prewencyjne w podległych komisariatach Policji.
 3. Opracowywanie planów działań prewencyjnych zmierzających do eliminowania występujących lub pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 4. Organizacja patroli ponadnormatywnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o służbie patrolowej oraz na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Lublin, a Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Policji – współpraca w tym zakresie z Wydziałem Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.
 5. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu doprowadzeń osób w Komendzie i podległych Komisariatach Policji.
 6. Organizowanie powołania Nieetatowego sezonowego zespołu policjantów do spraw zwalczania przestępstw i wykroczeń przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych w rejonie Zalewu Zembrzyckiego oraz terenach rekreacyjnych miasta Lublin.
 7. Realizowanie zadań w sprawach właściwych dla Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie określonych w ustawach: o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi.
 8. Koordynacja w zakresie warunków oraz sposobu przechowywania broni krótkiej służbowej oraz zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.
 9. Udział w pracach komisji do spraw ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego.
 10. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy i podległymi komisariatami Policji w zakresie rozpoznawania zagrożeń kryminalnych skierowanych przeciwko dobru dzieci, ich analiza i wypracowanie form ochrony praw dziecka.
 11. Prowadzenie zleconych przez Komendanta czynności koordynacyjnych i badań problemowych oraz wykonywanie wytycznych i poleceń z jednostek nadrzędnych w Policji w zakresie analizowania, zapobiegania i przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich.
 12. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów profilaktycznych oraz autorskich programów Wydziału.
 13. Opracowywanie materiałów edukacyjno - informacyjnych wykorzystywanych w trakcie prowadzonej działalności profilaktycznej Komendy.
 14. W ramach realizowanych programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizacja pogadanek z młodzieżą szkolną, rodzicami, wychowawcami oraz pedagogami szkolnymi oraz organizowanie i uczestnictwo w festynach i innych akcjach prewencyjnych mających na celu również kreowanie pozytywnego wizerunku Policji.
 15. Współpraca z lubelskimi uczelniami wyższymi w zakresie bezpieczeństwa społeczności studenckiej oraz zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie autonomii uczelni.
 16. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 17. Realizacja zagadnień związanych z procedurą  „Niebieska Karta".
 18. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 19. Organizowanie, koordynowanie i nadzór nad służbą pełnioną przez Przewodników Psów Służbowych.

ZESPÓŁ PRZEWODNIKÓW PSÓW SŁUZBOWYCH WYDZIAŁU PREWENCJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE

W Zespole Przewodników Psów Służbowych służbę pełni 8 policjantów przewodników psów służbowych oraz 14 psów służbowych w kategoriach:

 • Patrolowo tropiących - 8 psów.
 • Wykrywania zapachów narkotyków – 1 pies.
Powrót na górę strony