Wydział Sztab Policji

Wydział Sztab Policji

NACZELNIK WYDZIAŁU SZTABU POLICJI

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE

podinsp. Magdalena JĘDREJEK-ZARĘBSKA

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

nadkom. Robert RYMARCZYK

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA

nadkom. Marcin KUSY

 

Sekretariat: telefon 47 811 41 49, fax 47 811 56 70


Do zadań Wydziału Sztab Policji należy:

 1. współpraca z administracją samorządową i rządową: władzami miejskimi, starostwem powiatowym i urzędami gminnymi w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
 2. opracowywanie szczegółowych planów zabezpieczeń: imprez masowych, delegacji rządowych, wymagających ochrony wycieczek obcokrajowców oraz realizacja zawartych w nich zadań do wykonania przy pomocy poszczególnych komisariatów i sekcji;
 3. współpraca ze Sztabem Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w zakresie powoływania NGRMP i NOP do działań przy zabezpieczaniu imprez masowych o podwyższonym ryzyku oraz organizacji konwojów wahadłowych;
 4. w sytuacjach przewidywanego zbiorowego zagrożenia naruszenia ładu i porządku publicznego na polecenie Komendanta uruchamianie i kierowanie Miejskim Stanowiskiem Kierowania;
 5. organizowanie i nadzór nad całodobową służbą dyżurnych Komendy i podległych komisariatów Policji, dla zapewnienia właściwej reakcji na wszelkiego rodzaju zdarzenia – nadzór nad prawidłowym prowadzeniem i obiegiem dokumentów wytworzonych przez Zespoły Dyżurnych;
 6. opracowywanie i wdrażanie procedury postępowania w przypadku wyższych stanów gotowości, stanów nadzwyczajnych w państwie oraz w warunkach innych zagrożeń o charakterze terrorystycznym, które zagrażają życiu lub zdrowiu, bądź stanowią zagrożenie dla środowiska;
 7. opracowywanie systemów i planów alarmowania stanów osobowych Komendy i podległych komisariatów Policji oraz utrzymanie w pełnej gotowości systemów powiadamiania do działań w warunkach wystąpienia szczególnego zagrożenia;
 8. organizowanie, kierowanie i koordynacja działań pościgowo - blokadowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 9. sprawowanie nadzoru w zakresie egzekwowania przez podległe komisariaty Policji obowiązku stawiennictwa osób, wobec których orzeczono kary dodatkowe związane z naruszeniem porządku w trakcie imprez masowych połączone z obligatoryjnym stawiennictwem się w najbliższej jednostce Policji;
 10. opracowywanie i aktualizacja planu działania Komendanta w warunkach zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 11. realizacja zadań związanych z przygotowaniem Komendy do jej militaryzacji;
 12. współpraca z jednostkami WKU w Lublinie w zakresie realizacji przez jednostki Policji mobilizacji do Sił Zbrojnych RP oraz mobilizacyjnego uzupełnienia żołnierzami rezerwy Komendy i podległych komisariatów Policji;
 13. realizacja zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem ochrony szczególnej obiektów I i II kategorii na terenie działania Komendy;
 14. archiwizacja rozmów telefonicznych prowadzonych ze stanowiska kierowania Komendy utrwalonych na zainstalowanym urządzeniu rejestracyjnym typu Comprec;
 15. inicjowanie, przygotowywanie i prowadzenie ćwiczeń sztabowych dla kadry kierowniczej Komendy i podległych komisariatów Policji;
 16. sporządzanie dokumentacji planistyczno-sztabowej oraz projektów decyzji Komendanta niezbędnych do właściwej realizacji zabezpieczeń akcji policyjnych, zgromadzeń, protestów społecznych i manifestacji;
 17. współpraca z jednostkami wojskowymi z terenu działania WKU w Lublinie w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w okresach przyjęcia poborowych oraz zwolnień żołnierzy rezerwy jak również zabezpieczenia przemieszczania się kolumny wojskowych z miejsc stałej dyslokacji;
 18. opracowywanie i aktualizacja planu działania Komendanta w warunkach katastrofy naturalnej, awarii technicznej i innych;
 19. wdrożenie procedur postępowania, wynikających z potencjalnego zagrożenia aktami terrorystycznymi i bioterrorystycznymi;
 20. organizowanie i nadzór nad całodobową służbą w Policyjnej Izbie Zatrzymań, wykonywanie obsługi pomieszczeń dla osób zatrzymanych i aresztu, w celu wydalenia w zakresie określonym w ogólnie obowiązujących przepisach i wydanych na ich podstawie uregulowań służbowych;
 21. organizowanie i przeprowadzanie ćwiczeń oraz szkoleń dla policjantów i pracowników Komendy i podległych komisariatów Policji w zakresie wynikającym z realizacji wymienionych zadań;
 22. organizowanie i wykonywanie fizycznej ochrony obiektu Komendy, czuwanie nad przestrzeganiem porządku i bezpieczeństwa na terenie ochranianego obiektu;
 23. prowadzenie gospodarki magazynowej i ewidencji sprzętu uzbrojenia Komendy;
 24. dokonywanie rejestracji poszukiwań procesowych i operacyjnych, zaginięć, utraconych rzeczy i dokumentów;
 25. rejestracja osób zatrzymanych z terenu działania komórek organizacyjnych Komendy;
 26. organizowanie właściwego obiegu informacji o przestępstwach i innych zdarzeniach, opracowywanie meldunku informacyjnego Komendy;
 27. nadzór nad jakością i treścią informacji przekazywanych do meldunku dziennego przez poszczególne jednostki organizacyjne Komendy;
 28. administrowanie stanowiskami dostępowymi zlokalizowanymi we własnej komórce organizacyjnej.
Powrót na górę strony