Wydział Techniki Kryminalistycznej

Wydział Techniki Kryminalistycznej

NACZELNIK WYDZIAŁU TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE

podinsp. Wacław STOPYRA

 

Sekretariat: telefon 47 811 46 49, fax 47 811 46 43


Wydział Techniki Kryminalistycznej realizuje następujące zadania:

 1. bieżąca obsługa miejsc zdarzeń noszących znamiona przestępstwa, w tym ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych;
 2. współpraca z komórkami operacyjno - dochodzeniowymi w zakresie wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;
 3. dokumentowanie oględzin miejsc zdarzenia oraz utrwalanie przebiegu wizji lokalnych, eksperymentów, przeszukań, sekcji zwłok;
 4. wykonywanie czynności zleconych w zakresie dokumentowania wszelkiego rodzaju naruszeń bezpieczeństwa publicznego podczas masowych wystąpień, imprez sportowych, kulturalnych i zgromadzeń;
 5. wykonywanie fotografii rejestracyjnej tj. zdjęć sygnalitycznych oraz pomoc w daktyloskopowaniu osób podejrzanych w przypadkach sprawiających trudności pracownikom pionu dochodzeniowego;
 6. obsługa urządzenia do elektronicznej rejestracji daktyloskopijnej Live Scaner;
 7. sprawdzanie poprawności wykonania kart daktyloskopijnych przez jednostki i komórki organizacyjne Komendy, ich rejestracja w zbiorach WRD i CRD - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 8. sprawdzanie tożsamości nieznanych osób doprowadzanych przez komórki organizacyjne Komendy na urządzeniu ;
 9. odtwarzanie w oparciu o opis osób pokrzywdzonych lub świadków, wyglądu sprawców czynów karalnych i przestępstw oraz przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa, zwłaszcza biżuterii i wyrobów użytkowych znacznej wartości;
 10. udzielanie konsultacji, pomocy merytorycznej podległym komisariatom Policji w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych;
 11. prowadzenie praktyk dla kandydatów na ekspertów i techników kryminalistyki z jednostek Policji województwa lubelskiego;
 12. realizacja zadań w ramach rekwizycji w sprawach o wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym, w którym wymagany jest udział technika kryminalistyki.
Powrót na górę strony