Wydział Wspomagający

Wydział Wspomagający

NACZELNIK WYDZIAŁU WSPOMAGAJĄCEGO

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE

Mariusz SZADURSKI

 

Sekretariat telefon 47 811 53 13, fax. 47 811 41 51


Wydział Wspomagający realizuje następujące zadania:

 1. wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz problematyki medycyny pracy;
 2. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz łączności przewodowej i bezprzewodowej w komórkach organizacyjnych Komendy i podległych komisariatach Policji;
 3. administrowanie stanowiskami dostępowymi oraz siecią Internet;
 4. administrowanie bazą płacową pracowników Policji Komendy oraz zabezpieczanie baz danych na nośnikach informacji;
 5. instalowanie i konserwacja sprzętu i urządzeń łączności i informatyki;
 6. prowadzenie ewidencji: środków trwałych, pozostałych środków, wartości materialnych i prawnych, specjalnych i gospodarowania nimi w zakresie łączności i informatyki;
 7. sprawowanie nadzoru nad majątkiem powierzonym w zakresie sprzętu urządzeń łączności i informatyki;
 8. wykonywanie przeglądów oraz bieżącej konserwacji sprzętu łączności i informatyki;
 9. prowadzenie rozliczeń rozmów telefonicznych, usług pocztowych i sieci Internet, prowadzenie szkoleń policjantów i pracowników Policji Komendy i podległych komisariatów Policji z zakresu użytkowania programów i systemów komputerowych wykorzystywanych w Policji oraz obsługi sprzętu i urządzeń łączności;
 10. współdziałanie z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w zakresie komputeryzacji i modernizacji stanowisk kierowania. Nadzór nad wyposażeniem stanowiska kierowania w sprzęt, urządzenia i dokumentację;
 11. prowadzenie rozliczeń bilingów rozmów telefonicznych oraz sporządzanie informacji dotyczących przyznanych limitów rozmów telefonicznych;
 12. prowadzenie gospodarki finansowej Komendy, w sposób zgodny z wymogami ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy; w ramach określonych przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 13. opracowywanie wniosków o dokonywanie zmian limitu finansowego Komendy w ciągu roku;
 14. sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów stanowiących podstawę realizacji wydatków objętych limitem finansowym;
 15. analiza stopnia wykorzystania limitu finansowego jednostki, głównie: funduszu płac, nagród uznaniowych i zapomóg, wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych oraz wydatków rzeczowych;
 16. opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Komendantowi projektów umów cywilnoprawnych, w zakresie określonym przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, w tym:
 • zlecania usług lub o dzieło na wykonanie: sporządzenia opinii i ekspertyz przez biegłych rzeczoznawców (osoby fizyczne i podmioty gospodarcze); tłumaczeń przez tłumaczy przysięgłych, przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez pedagogów, psychologów i kuratorów sądowych; uczestnictwa pedagogów w przesłuchaniach osób nieletnich,
 • świadczenia usług obejmujących: badania osób zatrzymanych do celów procesowych i prewencyjnych, naprawy sprzętu techniki biurowej i techniki policyjnej o charakterze awaryjnym, które nie mogą być wykonane w warsztatach Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, usługi pocztowe, usługi przesyłowe energii cieplnej i paliw gazowych, dostawę wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości itp. usługi komunalne, badania i analizy wody, ścieków itp., usługi związane z eksploatacją użytkowanych przez jednostki obiektów, jak na przykład konserwacje dźwigów osobowych, dokonywanie przeglądów przewodów kominowych, instalacji gazowych, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska i tym podobne;
 1. obsługa punktu kasowego;
 2. prowadzenie gospodarki mandatowej;
 3. prowadzenie ewidencji: pomocniczych środków trwałych, pozostałych środków, wartości materialnych i prawnych, specjalnych i gospodarowania nimi;
 4. prowadzenie gospodarki mieszkaniowej oraz określanie wysokości czynszu za lokale mieszkaniowe i użytkowe w budynkach podległych Komendzie;
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem pojazdów służbowych;
 6. prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowo – magazynowej (doraźnej);
 7. realizowanie zadań w zakresie spraw socjalnych;
 8. sprawowanie nadzoru nad majątkiem powierzonym;
 9. wykonywanie bieżącej konserwacji obiektów, urządzeń i wyposażenia technicznego, a w przypadku awarii zlecanie jej usunięcia do Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie lub innym odpowiednim podmiotom poza policyjnym;
 10. prowadzenie książek odczytów kontroli stanów liczników (energii cieplnej, gazowych), wodomierzy i innych urządzeń pomiarowych;
 11. pobieranie i przekazywanie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie opłat komunalnych za obiekty służbowe wynajmowane na podstawie umowy najmu;
 12. prowadzenie postępowań szkodowych;
 13. doskonalenie organizacji pracy, metod gospodarowania i zarządzania mieniem państwowym.
Powrót na górę strony