Zespół do spraw Prezydialnych

Zespół do spraw Prezydialnych

Sekretariat: telefon 47 811 43 05 oraz 47 811 57 12, fax: 47 811 58 79

Zespół do spraw Prezydialnych realizuje następujące zadania:

 1. wykonywanie obsługi kancelaryjno - biurowej Komendanta oraz jego zastępców;
 2. wykonywanie obsługi kancelaryjno - biurowej Zespołu Nadzoru Nad Postępowaniami Przygotowawczymi, Zespołu Kontroli i Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prawnych;
 3. obsługa kancelaryjna korespondencji jawnej wpływającej do Komendy oraz nadzór nad obiegiem informacji jawnych w Komendzie i podległych komisariatach Policji;
 4. protokołowanie narad i odpraw służbowych Komendanta;
 5. ewidencjonowanie, gromadzenie i udostępnianie jawnych aktów prawnych oraz współdziałanie z radcą prawnym przy wydawaniu wewnętrznych aktów prawnych Komendanta;
 6. przygotowywanie decyzji o powoływaniu komisji do spraw przekazywania komórek i jednostek organizacyjnych Komendy w związku ze zmianami personalnymi na stanowisku kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej;
 7. sporządzanie zestawień ilościowych dotyczących przesyłek listowych nadanych przez jednostki i komórki organizacyjne Komendy oraz utrzymywanie bieżących kontaktów z działem rozliczeń Poczty Polskiej;
 8. prowadzenie poczty specjalnej, do której należy: przyjmowanie, rozdzielanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i ochrona przesyłek o charakterze jawnym i niejawnym wpływających do Komendy;
 9. przygotowywanie wniosków i dokonywanie zakupów ze środków przeznaczonych na wydatki o charakterze reprezentacyjnym i okolicznościowym;
 10. prowadzenie terminarza spotkań kierownictwa Komendy, planowanie i organizowanie wizyt związanych z wykonywaniem funkcji reprezentacyjnych przez Komendanta;
 11. redagowanie oraz opracowywanie graficzne pism i adresów okolicznościowych wynikających z potrzeb kierownictwa Komendy;
 12. przygotowywanie imprez oraz koordynowanie działań związanych z udziałem Policji w imprezach lokalnych i regionalnych – Dzień Dziecka, Święto Policji a także innych imprez zlecanych przez kierownictwo Komendy.
Powrót na górę strony