Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Sekretariat: telefon 47 811 58 81, fax: 47 811 46 60

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje następujące zadania:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych Komendzie, w tym ich ochrony fizycznej;
 2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. rejestracja w systemie meldunków informacyjnych wytworzonych przez policjantów Komendy oraz podległych komisariatów Policji oraz nadzór nad obiegiem i przetwarzaniem dokumentów na potrzeby systemu;
 4. ewidencjonowanie, gromadzenie i udostępnianie niejawnych aktów prawnych oraz współdziałanie z radcą prawnym przy wydawaniu wewnętrznych aktów prawnych Komendanta;
 5. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w komórkach organizacyjnych Komendy;
 6. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w Komendzie;
 7. opracowywanie planu ochrony Komendy oraz nadzorowanie jego realizacji;
 8. nadzór nad realizacją oraz aktualizacja planów ochrony podległych komisariatów Policji;
 9. szkolenie policjantów i pracowników Policji z zakresu ochrony informacji niejawnych według zasad określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
 10. zapewnienie wykonywania zadań dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych Komendy;
 11. nadzór nad archiwizacją dokumentacji jawnej i niejawnej oraz prowadzenie składnicy akt w Komendzie, w tym gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczenie zasobów archiwalnych Komendy oraz udostępnianie uprawnionym podmiotom materiałów a także udzielanie informacji na podstawie posiadanego zbioru archiwalnego;
 12. prowadzenie Kancelarii Tajnej, w tym:
 • obsługa kancelaryjna Komendy w zakresie dystrybucji dokumentów niejawnych;
 • rejestracja dokumentów niejawnych w odpowiednich dziennikach;
 • wydawanie oraz udostępnianie dokumentów niejawnych osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa;
 • sprawowanie bezpośredniego i bieżącego nadzoru nad obiegiem dokumentów niejawnych w Komendzie;
 • przygotowywanie aktów prawnych regulujących funkcjonowanie pionu ochrony w Komendzie oraz prowadzenie ewidencji, aktualizowanie i dystrybucja niejawnych przepisów służbowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Komendy dotyczących ochrony tych informacji;
 • kontrola zasadności oraz sposobu oznaczania cechami tajności dokumentów niejawnych wytwarzanych w Komendzie;
 1. opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnice państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
 2. prowadzenie postępowań sprawdzających wobec policjantów oraz pracowników Policji, a także wobec kandydatów do służby i pracy w Policji w celu wydania lub odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
 3. prowadzenie oraz bieżące aktualizowanie wykazu stanowisk oraz rodzajów prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla poszczególnych klauzul tajności;
 4. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 5. współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, organami organizacji rządowej i samorządowej, instytucjami państwowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Komendy w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 6. opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 7. przechowywanie i udostępnianie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych akt zakończonych postępowań sprawdzających;
 8. nadzór nad powielaniem dokumentów niejawnych w Komendzie;
 9. sporządzanie wniosków i wykazywanie rozwiązań usprawniających pracę w Komendzie w zakresie ochrony informacji niejawnych na podstawie bieżącego nadzoru i ustaleń pokontrolnych;
 10. nadzór nad stanowiskami dostępowymi i Systemem meldunków informacyjnych w Komendzie;
 11. nadzór nad serwerem sieci Internet, aktualizacja oprogramowania, ochrona i zabezpieczenie sieci oraz serwera przed zagrożeniami z zewnątrz.

 

Powrót na górę strony