Skargi i wnioski

Komunikat

Skargi i wnioski w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie można składać:

  • listownie na adres:  Komenda Miejska Policji w Lublinie, ulica Północna 3, 20 - 064 Lublin,
  • faksem na numer: 47 811 16 22
  • za pośrednictwem ePUAP
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres komendant.kmplublin@lu.policja.gov.pl

W Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie i w podległych jednostkach organizacyjnych interesanci w sprawach skarg (wniosków) przyjmowani są:

  • przez Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie lub Jego zastępców w poniedziałki, w godzinach 14.00 – 17.00,
  • przez Komendantów komisariatów podległych KMP w Lublinie lub ich zastępców w poniedziałki, w godzinach 14:00 - 17:00,
  • przez policjantów Zespołu Kontroli KMP w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania  7.30 – 15.30,

W zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków wpływających do Komendy Miejskiejj Policji w Lublinie i podległych jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz 2096), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 roku Numer 5, poz. 46).

W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).

Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.

Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/wym. Rozporządzenia).

Zgodnie z § 3 artykuł 221 kodeksu postępowania administracyjnego, cyt.: „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą”.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komendant Miejski Policji w Lublinie, z siedzibą przy ulicy Północna 3, telefon 47 811 43 05.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie – e-mail: iod.lublin@lu.policja.gov.pl

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:


Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godzinach 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700


Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku

(dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ulica Chmielna 54/57,

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godzinach. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godzinach 9.00-15.00


Pełnomocnik Terenowy w Katowicach

(dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ulica. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00


Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

(dla województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ulica. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Powrót na górę strony