Dla cudzoziemców

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

  W Polsce obowiązuje prawostronny ruch:

 • pojazdów po jezdniach, drogach, placach , parkingach, placach magazynowych itp.
 • pieszych po chodnikach, ale gdy nie ma chodnika pieszy porusza się lewym poboczem,
 • osób wewnątrz budynków, jeżeli nie ma innych oznaczeń.

Po jezdni należy jechać blisko prawej krawędzi, jeżeli wyznaczone są pasy nie należy zajmować więcej niż jeden pas ruchu.

Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania przez całą dobę, niezależnie od pory roku i przejrzystości powietrza, z tym, że:

 • W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.
 • W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się do:
 • pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe - drugi jest obowiązany uczynić to samo;
 •  pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony;
 • pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.

Dzieci o wzroście poniżej 150 centymetrów  powinny być przewożone w fotelikach ochronnych, lub urządzeniach przytrzymujących dla dzieci. Dopuszcza się, aby dziecko mieszczące się   w przedziale między 135 – 150 centymetrów wzrostu, podczas przewożenia na tylnym siedzeniu było przytrzymywane przez pasy bezpieczeństwa pojazdu, jeżeli ze względu na masę i wzrost tego dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego urządzenia (np. jeżeli w podanym przedziale wzrostu, waga ciała przekracza 36 kilogramów, wiec przewidzianą maksymalną wagę dla h)urządzenia, przewidzianą w przepisach). Wyłączenie to nie dotyczy przewożenia dziecka na przednim siedzeniu pojazdu, co powinno każdorazowo odbywać się z wykorzystaniem fotelika lub urządzenia ochronnego. Kolejny wyjątek stanowi przewożenie dziecka w wieku 3 lata i więcej, na tylnym siedzeniu, kiedy dopuszcza się przytrzymywanie dziecka pasami bezpieczeństwa pojazdu, w przypadku, gdy dwoje dzieci przewożonych jest w fotelikach ochronnych na tylnym siedzeniu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego urządzenia.  W praktyce dotyczy to pojazdu przeznaczonego do przewozu maksymalnie 5 osób łącznie  z kierowcą.

Z telefonu komórkowego w czasie jazdy można korzystać jedynie w systemie głośnomówiącym. Rozmowa przez z telefon komórkowy trzymany w ręku podczas jazdy jest zabroniona.

Gdzie można parkować:

Ogólne warunki zatrzymywania i postoju pojazdu określa art. 46 kodeksu drogowego, który brzmi następująco:

 • Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.
 • Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.
 • W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.
 • Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.
 • Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku. 

Kierowca powinien parkować samochód po prawej stronie jezdni, chyba że jest to jezdnia jednokierunkowa lub dwukierunkowa o niewielkim natężeniu ruchu. Wyjątki te obowiązują tylko w obszarze zabudowanym.

Kierowca może parkować na chodniku, ale tylko jeśli znaki drogowego tego nie zakazują. Samochód trzeba ustawić w taki sposób, aby zostawić pieszym pas szeroki na minimum 1,5 metra. Ten warunek obowiązuje zawsze, nawet gdy przy drodze stoi znak "zakaz postoju" z tabliczką "Nie dotyczy chodnika".

Samochód na chodniku zawsze należy ustawiać przy krawędzi jezdni.

Gdzie nie wolno parkować?

Zabronione jest parkowanie m.in. w następujących miejscach:

 • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd (np. do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej)
 • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
 • przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
 • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
 • na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 metrów, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami;
 • na trawniku i ścieżce rowerowej;
 • na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
 • w tunelu, moście, na wiadukcie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kodeks drogowy zakazuje zatrzymywania i postoju pojazdów na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, przejazdach rowerowych, tramwajowych i kolejowych, w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na autostradach i drogach ekspresowych. Auto można zaparkować  w odstępie 10 metrów od zebry i to tylko wówczas, gdy nie zakazuje tego inny znak. Minimum 10 metrów odstępu należy zachować także parkując samochód w rejonie skrzyżowania, przejazdu kolejowego i tramwajowego oraz przejazdu rowerowego. Zostawienie samochodu na przejściu dla pieszych lub skrzyżowaniu może kosztować aż 300 złotych mandatu i około 500 złotych za odholowanie i postój na parkingu strzeżonym.

Zgodnie z kodeksem drogowym (artykułem1 ustęp 2) policja może karać za wykroczenia zagrażające bezpieczeństwu osób oraz niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych także poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania i strefami ruchu. Nawet jeśli na osiedlu czy przed sklepem nie ma strefy ruchu, a samochód stoi na zakazie zatrzymywania się lub postoju, jego kierowcę może spotkać kara.

Jeśli auto blokuje drogę pożarową, to podczas akcji ratunkowej może zostać odholowane. Warto także pamiętać, że w strefie zamieszkania  można parkować tylko na miejscach do tego wyznaczonych.

Należy pamiętać, że w Polsce surowo jest karane parkowanie na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych (posiadających karty parkingowe). Takie miejsca oznaczone są kopertą lub symbolem niepełnosprawności.

Karta parkingowa osoby z niepełnosprawnością jest dokumentem międzynarodowym, natomiast zasady korzystania z miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy.

Przestrzeganie kolejności stosowania przepisów ruchu drogowego

Uczestnicy ruchu drogowego są zobowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnionych do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych. Przy czym:

 •  polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi,
 • sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

 Do obowiązkowego wyposażenia samochodu poruszającego się na terenie całego kraju należą:

 • Gaśnica o minimalnej pojemności 1kilogram (w przypadku samochodów osobowego), posiadająca homologację i aktualne badania techniczne, które trzeba odnawiać co roku.
 • Trójkąt z homologacją, który w razie awarii należy ustawić na drodze w odległości od 30 do 50 metrów poza obszarem zabudowanym lub 100 metrów na autostradzie bądź drodze ekspresowej. W przeciwnym wypadku grozi nam mandat w wysokości 150 złotych.
 • Kierujący pojazdem powinien posiadać  prawo jazdy, a  w przypadku pojazdu zarejestrowanego pozagranicami Polski ważny dowód rejestracyjny oraz aktualny dokument stwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC.

Za brak któregokolwiek z powyższych wymaganych dokumentów może być  nałożony na kierowcę mandat karny.

Ponadto kierowca musi być wyposażony przez przedsiębiorcę wykonującego przewóz w takie dokumenty, jak: wypis z licencji, kartę opłaty za przejazd po drogach krajowych oraz zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie - (prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku oraz kartę kierowcy) .

Zagraniczne lub międzynarodowe prawo jazdy jest ważne na terytorium Polski przez sześć miesięcy od daty przekroczenia granicy. Po upływie tego czasu należy przystąpić do egzaminu państwowego (zakłada się znajomość języka polskiego), żeby uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdu na terytorium naszego kraju.

UWAGA
 W Polsce kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka podobnie działającego jest zabronione. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy nie może przekroczyć 0,2 promila. Policyjne urządzenia pokazują wynik mg/l  w wydychanym powietrzu, a to oznacza, że dopuszczalna zawartość alkoholu pokazywana przez urządzenie nie może przekroczyć 0,1 miligrama na litr~ 0,2 promila.

Dozwolone prędkości

Limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o masie dopuszczalnej całkowitej do 3,5 tony wynoszą:

 • na autostradzie – 140 kilometrów na godzinę,
 • na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120kilometrów na godzinę,
 • na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 kilometrów na godzinę
 • na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu – 100 kilometrów na godzinę,
 • na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 kilometrów na godzine.

Poruszając się w terenie zabudowanym, musimy przestrzegać limitu prędkości 50 km/h, chyba że znaki stanowią inaczej. Jeśli poruszamy się po terenie zabudowanym nocą, między godzinami 23.00 a 5.00  to dopuszczalna prędkość wynosi 60 km/h .

Jakie uprawnienia ma policjnat dokonujący kontroli?

Funkcjonariusze Policji na mocy ustawy mają szerokie uprawnienia. Mogą:

 • wydawać kierowcy wiążące polecenia,
 • legitymować i kontrolować dokumenty,
 • sprawdzać stan techniczny pojazdu (jego wyposażenie, ładunek, masę, nacisk osi),
 • sprawdzać  urządzenia rejestrujące prędkość, czas jazdy i postoje,
 •  mogą żądać, aby kierowca poddał się badaniu alkomatem;
 •  mają prawo prowadzić kontrolowany pojazd w sytuacji, w której jest to konieczne do ocenienia jego stanu technicznego lub usunięcia go z drogi.

Policjanci mogą zażądać od Ciebie między innymi:

 • wyłączenia silnika ,
 • opuszczenia pojazdu (tylko jeżeli czynności związane z kontrolą tego wymagają),
 • okazania dokumentów samochodu lub np potwierdzających twoje uprawnienia do prowadzenia ,
 • podejścia do radiowozu w celu kontroli trzeźwości lub przedstawienia twojej jazdy na wideo rejestratorze.

paragraf 4.1. Policjant, po zatrzymaniu pojazdu podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:

 • policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu;
 • policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania.

 

Powrót na górę strony