Programy i projekty edukacyjno - prewencyjne.

Projekt edukacyjny: "BEZPIECZNY SENIOR"

Projekt skierowany jest do osób starszych, które czując się samotne, schorowane, a także poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Padają ofiarami oszustw, wyłudzeń, kradzieży. Dlatego, aby ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń oraz zapobiec podobnym, poprzez edukację policjanci pragną podnieść świadomość osób starszych na temat zagrożeń związanych m.in. z przestępczością, patologiami oraz wykształcić umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym reagowania oraz powiadamiania o zagrożeniach.

Celem programu jest:

  • Uwrażliwienie osoby starszej na zdarzenia kryminogenne popełniane przez przestępców metodą „na wnuczka”, „na policjanta", „na hydraulika", „na zwrot długu znajomemu”, „na zakup nieruchomości lub ruchomości”, „na litość”.
  • Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
  • Kształtowanie umiejętności reagowania oraz powiadamiania o zagrożeniach.
  • Aktywizowanie środowiska seniorów do współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym między innymi poprzez tworzenie grup osiedlowych, wspólnot sąsiedzkich, uczęszczanie na spotkania klubów seniora itp.
  • Podniesienie świadomości prawno – wiktymologicznej osób starszych.
  • Zapoznanie adresatów programu prewencyjnego ze specyfiką pracy w terenie m.in. pracowników zakładu energetycznego, gazowni, wodociągów, ciepłowni, spółdzielni mieszkaniowych, poczty, pracowników socjalnych,
  • Pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym.
  • Ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób starszych
  • Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osobiste starszych osób.

 

Powrót na górę strony