Programy i projekty edukacyjno - prewencyjne.

Projekt edukacyjny:"BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W DOMU, SZKOLE I NA ULICY "

Projekt propaguje  bezpieczne zachowania  dzieci i młodzieży.

Celem programu jest:

  • przybliżenie dziecku obrazu sytuacji i zagrożeń, które mogą wydarzyć się  w domu, szkole i na drodze,
  • kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie niebezpieczeństw związanych z pokonywaniem drogi do szkoły i domu,
  • wyrabianie umiejętności postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia,
  • uświadamianie zagrożeń wynikających z kontaktu z obca nieznajomą osobą,
  • uczenia właściwej postawy w przypadku kontaktu z agresywnym psem,
  • uświadomienie odpowiedzialności prawnej, moralnej i społeczne za wyrządzone krzywdy innym oraz niszczenia mienia.

Projekt kierowany jest do dzieci i mlodzieży szkolnej oraz ich opiekunów i pedagogów.

Powrót na górę strony