Zakres działania

Informacja o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie i Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

Komendant realizuje na obszarze powiatu lubelskiego i miasta Lublin na prawach powiatu, zwanego dalej „powiatem” zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw.

Komendant Miejski Policji w Lublinie podlega:

 1. nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, w zakresie wynikającym z hierarchicznego podporządkowania i z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów garnizonu lubelskiego oraz organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, w których organem właściwym jest Komendant;
 2. zwierzchnictwu Starosty Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, z wyjątkiem spraw dotyczących:
 • wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
 • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią;
 1. Komendantowi Głównemu Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

Zakres działania Komendy Miejskiej Policji w Lublinie określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy wykonywaniu zadań wynikających z zakresu działania Komendy Miejskiej Policji w Lublinie określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji.

Do zadań wspólnych, realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Lublinie w zakresie ich właściwości należy w szczególności:

 1. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, jednostkami organizacyjnymi Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie realizowanych zadań;
 2. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia sprawnej, właściwej i terminowej realizacji zadań i kompetencji;
 3. prowadzenie wymaganej odrębnymi przepisami ewidencji i sprawozdawczości;
 4. bieżąca obsługa systemów informatycznych wykorzystywanych w Policji;
 5. monitorowanie zmian w przepisach prawa, inicjowanie, opracowywanie i uzgadnianie projektów decyzji i innych aktów normatywnych z zakresu zadań komórki organizacyjnej zgodnie z przepisami w zakresie legislacji w Policji;
 6. wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, dbałość o przydzielone pojazdy, środki techniczne i wyposażenie biurowe;
 7. zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
 8. zapewnienie ochrony danych osobowych oraz respektowanie praw człowieka i obywatela;
 9. zapewnienie stosowania instrukcji w sprawie szczegółowego trybu i zasad wykonywania czynności kancelaryjnych;
 10. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników i czasu służby policjantów;
 11. utrzymanie w należytym porządku wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do Składnicy Akt Komendy lub Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, bądź brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 12. planowanie i organizowanie przygotowań obronnych Komendy w zakresie merytorycznej odpowiedzialności i kompetencji;
 13. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej;
 14. wykonywanie zadań wynikających z realizacji budżetu w układzie zadaniowym;
 15. uczestniczenie w procesie udostępniania informacji publicznej;
 16. realizowanie zadań dotyczących powierzania mienia;
 17. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie szkód powstałych w nadzorowanym mieniu;
 18. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów i pracowników Komendy;
 19. opracowywanie i aktualizowanie procedur alarmowania policjantów i pracowników komórki;
 20. bieżąca obsługa systemów informatycznych wykorzystywanych w Policji w części obejmującej zakres działania komórki;
 21. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji w zakresie właściwości komórki;
 22. dokumentowanie wykonywanych czynności służbowych w odpowiednich ewidencjach i rejestrach prowadzonych w wersji książkowej lub elektronicznej;
 23. organizowanie pracy komórki organizacyjnej poprzez:
 • obsługę kancelaryjno-biurową, administracyjno-gospodarczą i organizacyjno-kadrową we współpracy z właściwymi komórkami Komendy,
 • archiwizowanie dokumentacji zgromadzonej w komórce organizacyjnej Komendy,
 • administrowanie sprzętem informatycznym, elektronicznym i kwatermistrzowskim w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Lublinie znajduje się przy ulicy Północnej 3 w Lublinie. W Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Dodatkowe informacje:

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz zadania poszczególnych komórej organizacyjnych jednostki

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony